Polityka prywatności

Polityka prywatności

Akademia Fryzjerstwa Marta Żelazo-Pawlik

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Fryzjerstwa Marta Żelazo-Pawlik z  siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 41, 35-233 Rzeszów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8141267488, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazanym wyżej adresem, telefonicznie pod numerem telefonu 17 8611305 lub na adres e-mail afryzjerstwa@gmail.com

 

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, wizerunek),  w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

a.) organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów;

b.) prowadzenie wszelkiej dokumentacji, niezbędnej do organizacji i przeprowadzania szkoleń, kursów;

c.) przesyłania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług; podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą;

d.) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;

e.) obsługi zgłoszeń, które do Nas Państwo kierują;

f.) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

g.) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

h.) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;

i.) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

j.) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną a także w celach związanych ze świadczeniem usług fryzjerskich i szkoleniowych.

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenie Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych.

 

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem afryzjerstwa@gmail.com lub Kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akademia Fryzjerstwa Marta Żelazo-Pawlik z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 41, 35-233 Rzeszów.

 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

9.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

10. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Akademia Fryzjerstwa © 2023
Realizacja Zdzislowicz.pl - Strony WWW